Nya finansiella mål för Vitrolife

2012-10-01 - 13:00

Efter att beslut har fattats att knoppa av Vitrolifes transplantationsverksamhet har Vitrolifes styrelse fastställt nya finansiella mål för bolaget.

Vitrolifes nya finansiella mål lyder:

Vitrolifes styrelse anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv. Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga 3 gånger. Vitrolifes styrelse har som målsättning att uppnå tillväxt under lönsamhet. Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal om 15 procent.

”Efter beslut kring utdelningen av Xvivo är det naturligt att fastställa nya finansiella mål för bolaget. Vitrolifes rörelsemarginal inom Fertilitetsområdet uppgick under 2011 till ca 7 procent. Det nya resultatmålet om 15 procent innebär därför en utmaning. Första halvåret 2012 uppvisar en positiv trend avseende lönsamheten. Givet den potential som finns i bolaget och marknaden så bedömer ledningen att det är möjligt att uppnå de nya finansiella målen inom den definierade tidshorisonten om tre år”, säger Thomas Axelsson, VD.


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 1 oktober 2012 kl. 13:00.