Riktad nyemission rörande Cryo Management fulltecknad

2012-10-31 - 17:00

Den extra bolagsstämman i Vitrolife den 24 september beslutade om riktad nyemission om EUR 1.352.315 för att delfinansiera förvärvet av Cryo Management Ltd. I enlighet med bolagsstämmans beslut har Vitrolifes styrelse fattat beslut om att bolagets aktiekapital skall ökas med högst SEK 273.530,34 genom nyemission av högst 268.167 aktier. Emissionen har blivit fulltecknad.

Den extra bolagsstämman som hölls i Vitrolife den 24 september 2012 beslutade om riktad nyemission om EUR 1.352.315 för att delfinansiera förvärvet av Cryo Management Ltd. Vitrolifes styrelse bemyndigades att besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det högsta antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. Beslut fattades att de nya aktierna skulle emitterades till en teckningskurs per aktie motsvarande genomsnittlig slutkurs för Vitrolifes aktie under de femton handelsdagar som följde omedelbart efter det att Vitrolifes aktie handlades exklusive rätt till värdepappersutdelning om aktier i Xvivo Perfusion AB baserat på en genomsnittlig växlingskurs EUR/SEK under samma handelsdagar.

Vitrolifes styrelse har fattat beslut om att bolagets aktiekapital skall ökas med högst SEK 273.530,34 genom nyemission av högst 268.167 aktier samt att det belopp som skall betalas för varje aktie skall vara EUR 5,0428 baserat på en genomsnittlig slutkurs om SEK 43,29 samt en genomsnittlig växlingskurs EUR/SEK om 8,5852.

Emissionen, som riktades till tidigare ägare av Cryo, har blivit fulltecknad. Betalning för de nya aktierna erlades genom kvittning av fordringar som de tidigare ägarna av Cryo hade på Vitrolife som ett resultat av Vitrolifes förvärv av Cryo.

De nyemitterade aktierna beräknas att vara registrerade hos Euroclear Sweden AB under november. Efter emissionen är slutförd beräknas det totala antalet aktier i Vitrolife AB uppgå till 19.830.936.

Göteborg 31 oktober 2012

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson

Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 31 oktober 2012 kl. 17:00.