Valberedning i Vitrolife AB (publ)

2012-10-15 - 16:00

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2013:

Henrik Blomquist, företräder Bure Equity AB
Johan Ståhl, företräder Lannebo Fonder
Martin Lewin, företräder Eccenovo AB samt Thomas Olausson
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i Vitrolife den 19 april 2012.

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) kommer att hållas den 29 april 2013 i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till Vitrolife AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 9080, 400 92 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 15 oktober 2012

VITROLIFE AB (publ)


För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 15 oktober, 2012 kl. 16:00.