Vitrolifes aktiekapital och antal aktier per den 30 november 2012

2012-11-30 - 17:00

Det totala antalet utestående aktier i Vitrolife AB (publ) uppgår per den 30 november 2012 till 19.830.936 aktier. Av dessa innehar bolaget 0 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 20.227.554,72 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 19.562.769 aktier, varav 0 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 19.954.024,38 kronor.

Ökningen av antalet aktier under november månad med 268.167 aktier beror på den emission som riktades till tidigare ägare av Cryo Management Ltd som en delbetalning av Vitrolifes förvärv av Cryo Management Ltd. För mer information rörande emissionen och förvärvet, se tidigare pressmeddelanden på Vitrolifes hemsida.

Göteborg 30 november 2012

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson

Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 30 november 2012 kl. 17.00.