Årsredovisning 2012

2013-04-04 - 17:00

Idag publicerar Vitrolife sin svenska årsredovisning för 2012. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.vitrolife.com.

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras per post under vecka 16. Distribution sker till Vitrolifes från förra året nytillkomna nordiska aktieägare samt kvarstående aktieägare som begärt utskick.

Tryckt årsredovisning kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com, telefon 031-721 80 00 eller e-post info@vitrolife.com.

Göteborg 4 april, 2013

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 4 april 2013 kl. 17.00.