Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ)

2013-04-30 - 08:30

På Vitrolifes årsstämma igår den 29 april beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2012 med 0,60 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till fredagen den 3 maj 2013.
  • Omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Maris Hartmanis, Barbro Fridén, Carsten Browall samt nyval av Pia Marions, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande nyvaldes Carsten Browall.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 900.000 kronor, varav 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 120.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Göteborg 30 april 2013
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen


För frågor hänvisas till:

Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 30 april, 2013 kl. 08:30.