Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

2013-03-25 - 16:30

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 19 april 2012, består av:

     Henrik Blomquist, företräder Bure Equity AB

     Johan Ståhl, företräder Lannebo Fonder

     Martin Lewin, företräder Eccenovo AB samt Thomas Olausson

     Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife måndagen den 29 april 2013:

-  att ordförande vid stämman skall vara Patrik Tigerschiöld.

-  att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.

-  att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 900.000 kronor, varav 300.000 kronor till ordföranden och 120.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Förslaget innebär en höjning av det totala beloppet med 130.000 kronor jämfört med föregående år.

-  omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau, Barbro Fridén och Carsten Browall samt nyval av Pia Marions (finanschef Carnegie Group). Patrik Tigerschiöld har avböjt omval.

-  till styrelsens ordförande föreslås Carsten Browall (nyval).

-  att en ny valberedning inrättas inför 2014 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2013 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.


För frågor hänvisas till:

Henrik Blomquist, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 25 mars 2012 kl. 16:30.