Avtal om likviditetsgaranti avslutas

2014-08-22 - 14:00

Vitrolife AB avslutar sitt avtal med Remium som likviditetsgarant för Vitrolifeaktien på grund av ökad handel i aktien. Avtalet upphör att gälla 2014-11-21. Ingen ny likviditetsgarant har utsetts.

Göteborg 22 augusti 2014
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 22 augusti 2014 kl. 14.00.