Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

2014-04-01 - 11:00

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 5 maj 2014 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast måndagen den 28 april 2014 klockan 12.00.

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 5 maj 2014 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast måndagen den 28 april 2014 klockan 12.00.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post aahlqvist@vitrolife.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd måndagen den 28 april 2014.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

  • Utdelning om 1,00 kronor per aktie med torsdagen den 8 maj 2014 som avstämningsdag för utdelningen.

  • Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex. Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carsten Browall. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 1.110.000 kronor (900.000), varav 330.000 kronor (300.000) till styrelseord­föranden, 150.000 kronor (120.000) vardera till övriga ledamöter samt 30.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Förslaget innebär ett ökat totalt styrelsearvode om 210.000 kronor.

  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.

  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 1 april 2014
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen


För frågor hänvisas till:

Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 1 april, 2014 kl. 11:00.