Valberedning i Vitrolife AB (publ)

2014-10-15 - 08:30

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2015:

Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB
Thomas Olausson
Martin Lewin, företräder Eccenovo AB
Carsten Browall, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i Vitrolife den 5 maj 2014.

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) kommer att hållas den 5 maj 2015 i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till Vitrolife AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 9080, 400 92 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 15 oktober 2014
 
VITROLIFE AB (publ)


För frågor hänvisas till:

Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 15 oktober, 2014 kl. 08:30.