Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

2014-03-31 - 11:00

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 29 april 2013, består av:

     Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB

     Thomas Olausson

     Martin Lewin, företräder Eccenovo AB samt

     Carsten Browall, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife måndagen den 5 maj 2014:

  • att ordförande vid stämman skall vara Carsten Browall, styrelseordförande i Vitrolife.

  • att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter, oförändrat antal.

  • att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1.110.000 kronor, varav 330.000 kronor till ordföranden,150.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter samt 30.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Förslaget innebär en höjning av det totala beloppet med 210.000 kronor jämfört med föregående år.

  • omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions. 

  • omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande.

  • nyval av Deloitte AB, med auktoriserade revisorerna Jan Nilsson (huvudansvarig) och Fredrik Jonsson, till revisor för en mandatperiod om 3 år.

  • att en ny valberedning inrättas inför 2015 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2014 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.


För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 31 mars, 2014 kl. 11:00.