Vitrolifes aktiekapital och antal aktier per den 28 november 2014

2014-11-28 - 14:30

Det totala antalet utestående aktier i Vitrolife AB (publ) uppgår per den 28 november 2014 till 21 710 115 aktier. Av dessa innehar bolaget 0 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 22 144 317,30 SEK.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 19 830 936 aktier, varav 0 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 20 227 554,72 SEK.

Ökningen av antalet aktier under november månad med 1 879 179 aktier beror på apportemission avseende förvärv av Unisense FertiliTech A/S.

Göteborg 28 november 2014
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 28 november 2014 kl. 14:30