Bokslutskommuniké 2014: Förvärv av FertiliTech och förstärkt resultat

2015-02-06 - 08:30

Fjärde kvartalet

  • Förvärv av samtliga aktier i Unisense FertiliTech A/S (”FertiliTech”), marknadsledare inom embryoövervakning, time-lapse, för IVF.
  • Apportemission av 1 879 179 aktier för att delfinansiera förvärvet av FertiliTech.
  • Försäljningen uppgick till 137 MSEK (124), motsvarande en ökning med 11 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 4 procent i lokala valutor. I föregående års siffra ingick försäljning av transplantationsprodukten STEEN Solution™ till Xvivo om 5 MSEK. Rensat för detta uppgick försäljningsökningen till 8 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 MSEK (22), motsvarande en rörelsemarginal om 26 procent (18).
  • Nettoresultatet uppgick till 28 MSEK (15), vilket gav ett resultat per aktie om 1,39 SEK (0,77).

Helåret

  • Försäljningen uppgick till 511 MSEK (453), motsvarande en ökning med 13 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 8 procent i lokala valutor. I föregående års siffra ingick försäljning av transplantationsprodukten STEEN Solution™ till Xvivo om 13 MSEK. Rensat för detta uppgick försäljningsökningen till 11 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 143 MSEK (80), motsvarande en rörelsemarginal om 28 procent (18).
  • Nettoresultatet uppgick till 109 MSEK (57), vilket gav ett resultat per aktie om 5,46 SEK (2,84).  

Efter årets utgång

  • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 1,50 SEK (1,00).
  • I samband med bokslutet beslutade styrelsen att justera bolagets lönsamhetsmål till att rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) ska uppgå till 30 procent.

Göteborg 6 februari 2015

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 6 februari 2015 kl. 08:30