Delårsrapport januari-september 2015: Ökad organisk tillväxt

2015-11-05 - 08:30

Tredje kvartalet:

  • Försäljningen uppgick till 177 MSEK (125), motsvarande en ökning med 41 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 29 procent i lokala valutor. Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Vitrolife A/S (tidigare Unisense FertiliTech A/S) om 25 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten till 11 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 82 MSEK (49), motsvarande en marginal om 46 procent (39). Resultatet har påverkats positivt av återvunnen tilläggsköpeskilling rörande förvärvet av Cryo Innovation om 17 MSEK. Rensat för denna engångspost uppgick EBITDA till 65 MSEK, motsvarande en marginal om 37 procent. Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 10 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 52 MSEK (36), vilket gav ett resultat per aktie om 2,41 SEK (1,79).

Januari - september:

  • Försäljningen uppgick till 523 MSEK (374), motsvarande en ökning med 40 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 25 procent i lokala valutor. Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Vitrolife A/S (tidigare Unisense FertiliTech A/S) om 79 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten till 6 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 198 MSEK (123), motsvarande en marginal om 38 procent (33). Resultatet har påverkats positivt av återvunnen tilläggsköpeskilling rörande förvärvet av Cryo Innovation om 17 MSEK. Rensat för denna engångspost uppgick EBITDA till 181 MSEK, motsvarande en marginal om 35 procent. Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 30 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 126 MSEK (81), vilket gav ett resultat per aktie om 5,79 SEK (4,07).

Göteborg 5 november 2015
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 5 november 2015 kl. 08:30