Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

2015-03-31 - 11:00

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls tisdagen den 5 maj 2015 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast tisdagen den 28 april 2015.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post aahlqvist@vitrolife.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, och gärna person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd tisdagen den 28 april 2015.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

  • Utdelning om 1,50 kronor per aktie med torsdagen den 7 maj 2015 som avstämningsdag för utdelningen.
  • Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions samt nyval av Jón Sigurdsson. Maris Hartmanis har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carsten Browall. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 1 440 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor till envar av övriga styrelse­ledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär en höjning av det totala beloppet med 330 000 kronor jämfört med föregående år.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 31 mars 2015
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen


För frågor hänvisas till:

Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 31 mars 2015 kl. 11:00.