Valberedning i Vitrolife AB (publ)

2015-10-07 - 08:30

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2016:

Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB

Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S

Thomas Olausson

Carsten Browall, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i Vitrolife den 5 maj 2015.

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) kommer att hållas den 28 april 2016 i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till Vitrolife AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 9080, 400 92 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 7 oktober 2015

VITROLIFE AB (publ)


För frågor hänvisas till:

Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 7 oktober 2015 kl. 08:30.