Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

2015-03-30 - 11:00

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2014, består av:

     Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB

     Thomas Olausson

     Martin Lewin, företräder Eccenovo AB

     Carsten Browall, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife tisdagen den 5 maj 2015:
 

-  att ordförande vid stämman skall vara Carsten Browall.

-  att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.

-  att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1.440.000 kronor, varav 450.000 kronor till ordföranden, 150.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60.000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30.000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär en höjning av det totala beloppet med 330.000 kronor jämfört med föregående år.

-  omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro Fridén, Pia Marions och Carsten Browall samt nyval av Jón Sigurdsson (VD Össur). Maris Hartmanis har avböjt omval.

-  omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande.

att en ny valberedning inrättas inför 2016 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2015 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. 


För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 30 mars, 2015 kl.11:00.