Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

2016-03-22 - 11:00

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls torsdagen den 28 april 2016 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast fredagen den 22 april 2016.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post aahlqvist@vitrolife.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, och gärna person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd fredagen den 22 april 2016.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

  • Utdelning om 2,40 kronor per aktie med måndagen den 2 maj 2016 som avstämningsdag för utdelningen.
  • Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Carsten Browall, Barbro Fridén, Tord Lendau, Pia Marions, Fredrik Mattsson samt Jón Sigurdsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carsten Browall. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 1 615 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor till envar av övriga styrelse­ledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär en höjning av det totala beloppet med 175 000 kronor jämfört med föregående år.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 22 mars 2016
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen


För frågor hänvisas till:
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 22 mars 2016 kl. 11:00.