Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ)

2016-04-29 - 08:30

På Vitrolifes årsstämma igår den 28 april beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2015 med 2,40 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 2 maj 2016.
  • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Barbro Fridén, Tord Lendau, Pia Marions, Fredrik Mattsson och Jón Sigurdsson, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 1 615 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2 170 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Göteborg 29 april 2016
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen


För frågor hänvisas till:
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, CFO, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 29 april 2016 kl. 08:30.