Valberedning i Vitrolife AB (publ)

2016-10-26 - 08:30

 

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2017:

 

Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB
Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S
Martin Lewin, företräder Eccenovo AB
Carsten Browall, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i Vitrolife den 28 april 2016.

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) kommer att hållas den 27 april 2017 i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till Vitrolife AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 9080, 400 92 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 26 oktober 2016

VITROLIFE AB (publ) 


För frågor hänvisas till:

Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl.08.30 CET.