Bokslutskommuniké 2016: Stark tillväxt och förstärkt resultat

2017-02-09 - 08:30

 

Fjärde kvartalet:

  •  Försäljningen uppgick till 251 MSEK (199), motsvarande en ökning med 26 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 21 procent i lokala valutor.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 96 MSEK (81), motsvarande en marginal om 38 procent (41).
  •  Försäljningen påbörjades av det nylanserade time-lapsesystemet EmbryoScope+.
  •  Nettoresultatet uppgick till 60 MSEK (57), vilket gav ett resultat per aktie om 2,74 SEK (2,63).

Helåret: 

  •  Försäljningen uppgick till 856 MSEK (722), motsvarande en ökning med 19 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 18 procent i lokala valutor.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 303 MSEK (279), motsvarande en marginal om 35 procent (39).
  •  Nettoresultatet uppgick till 191 MSEK (183), vilket gav ett resultat per aktie om 8,77 SEK (8,42).

Efter periodens utgång: 

  •  Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 2,60 SEK (2,40) per aktie.

Göteborg, 9 februari 2017
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl.08.30 CET.