Delårsrapport januari-september 2017: Fortsatt hög tillväxt och lönsamhet

2017-11-02 - 08:30

Tredje kvartalet:

  •  Försäljningen uppgick till 246 MSEK (210), motsvarande en ökning med 17 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 20 procent i lokala valutor och bestod i sin helhet av organisk tillväxt.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 98 MSEK (71), motsvarande en marginal om 40 procent (34).
  •  Nettoresultatet uppgick till 65 MSEK (45), vilket gav ett resultat per aktie om 2,98 SEK (2,05).

Januari - september:

  •  Försäljningen uppgick till 775 MSEK (605), motsvarande en ökning med 28 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor varav den organiska tillväxten utgjorde 21 procent.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 305 MSEK (207), motsvarande en marginal om 39 procent (34).
  •  Nettoresultatet uppgick till 196 MSEK (131), vilket gav ett resultat per aktie om 8,99 SEK (6,03).

Göteborg, 2 november 2017
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl.08.30 CET.