Valberedning i Vitrolife AB (publ)

2017-10-06 - 08:30

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2018:

Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB
Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S
Hans Ek, företräder SEB investment management
Carsten Browall, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i Vitrolife den 27 april 2017.

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) kommer att hållas den 26 april 2018 i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till Vitrolife AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 9080, 400 92 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 6 oktober 2017

VITROLIFE AB (publ) 


För frågor hänvisas till:

Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl.08.30 CET.