Endoscopiki S.A.

Distributor

Contact: Mr. Kimon Kaloglou

Tel: 00 30 (210) 7488 820

12 Zagoras str
11527 Athens
Greece 

E-mail: kimon@endoscopiki.gr