Shanghai Biowave Technology Co. Ltd

Contact: Mr. Qingmeng Jiang

Distributes to China East.

Tel: 00 86 21 643 129 70
Fax: 00 86 21 643 111 89

ZhoungFu Business Building 288
Zhao Jia Bang Road
CN-200031
Shanghai
China

E-mail: bowu.long@aliyun.com