Guangzhou Zunbo Medical Device Co. Ltd

Contact: Ms. Yan Xiong

Distributes in China South.

Tel: 00 86 20 38012342/
00 86 20 38012403
Fax: 00 86 20 38012409

Room 1103, West Tower
Guangzhou Chanzen Centre, No.108
Ti Yu Dong Road
510620 Guangzhou
China

E-mail: xiongyan@zunbomed.com