Bolagsstyrning

Vitrolife AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på NASDAQ Stockholm. De av Vitrolife tillämpade principerna för bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, NASDAQ  Stockholm ABs regelverk samt i enlighet med bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). 

Revisorer

Bolagets revisionsbyrå är Deloitte AB.

Mer information

Riktlinjer för ersättning

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare beslutas av årsstämman.

Mer information

Valberedning

Bolagets tre röstmässigt största aktieägare eller ägargrupper erbjuds att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår också i valberedningen.

Mer information