Bolagsordning

Bolagsordning för Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452

 1. Bolagets firma är Vitrolife Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

 2. Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

 3. Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva forskning, utveckling, produktion och försäljning av biomedicinska lösningar och läkemedel samt idka därmed förenlig verksamhet.

 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK tolv miljoner (12.000.000) och högst SEK fyrtioåtta miljoner (48.000.000).

 5. Antal aktier skall utgöra lägst sextio miljoner (60.000.000) och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240.000.000).

 6. Styrelsen skall bestå av minst tre samt högst 10 ledamöter med eller utan suppleant till högst samma antal.

 7. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller till revisor ha ett registrerat revisionsbolag.

 8. Kallelse av aktieägare till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

  Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

  För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägarna anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl. 12.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 9. Årsstämma hålles årligen före juni månads utgång.

  På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

  1. val av ordföranden vid stämman;
  2. upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. godkännande av dagordningen
  4. val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet;
  5. beslut om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall även koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  7. beslut om
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande direktör;
  8. fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
  9. fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer;
  10. val av styrelse och i förekommande fall revisorer;
  11. ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

 10. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

 11. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_______________________________________________________________________

Fastställd på årsstämma den 15 juni 2020