Code of Conduct - Uppförandekod

För att säkerställa att Vitrolifes verksamhet bedrivs i enlighet med lokal lagstiftning, internationella och nationella uppförandekoder samt Vitrolifes normer utbildas samtliga medarbetare och affärspartners i Vitrolifes Code of Conduct. Vitrolifes Code of Conduct har upprättats bland annat utifrån FNs Global Compact avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Vitrolife kräver att samtliga medarbetare och distributörer skriver under och efterlever Vitrolifes Code of Conduct.

Om denna kod för anställda

I vår uppförandekod beskrivs våra värderingar, åtaganden och rättigheter – både på arbetsplatsen och vad gäller vår affärsverksamhet. Den beskriver också vad Vitrolife förväntar sig av oss och vad vi kan förvänta oss av Vitrolife.

Denna uppförandekod gäller alla heltids­ och deltids­anställda hos Vitrolife samt all tillfällig personal över hela världen (härefter kallade anställda). Du ska läsa och förstå denna kod och agera i enlighet med de regler som fastställs.

Dessutom ska du läsa denna kod för att förstå vad som förväntas av dig, liksom när du behöver vägledning i en viss situation. Utöver att läsa och tillämpa denna kod måste du också vara medveten om, och följa lagar, förordningar och Vitrolifes stödjande policyer, såväl globala som lokala. Vår målsättning är att alla anställda ska använda våra värderingar som vägledning i deras dagliga arbete. I situationer som inte täcks av vare sig lagstiftning eller uppförandekoden ska vi använda oss av våra egna standarder baserade på vårt företags värderingar och kultur.

 

Vänligen notera att alla chefer har skyldighet att inom sitt ansvarsområde säkerställa att både anställda och affärspartners är informerade om innehållet i Vitrolifes uppförandekod och behovet att följa den. Vidare ska Vitrolifes chefer alltid föregå med gott exempel.

Det är varje anställds skyldighet att följa denna kod, dess stödjande policyer eller lagar och andra regler i de länder där du arbetar. Eventuell underlåtelse kommer fullt ut att utredas och lämpliga åtgärder kommer att vidtas. Detta kan komma att innefatta disciplinära eller andra korrigerande åtgärder, inklusive uppsägning av anställning beroende på omständigheterna. Brott mot lagstiftning kan också leda till straffrättsliga och/eller civilrättsliga böter och andra påföljder beroende på tillämplig lag.

 

Mer information

Om denna kod för affärspartners

Denna uppförandekod gäller för alla Vitrolifes affärspartners, såsom leverantörer, distributörer, agenter, samriskföretag eller marknadsföringspartners, samt också forsknings- eller licensieringspartners. I koden beskrivs vad Vitrolife förväntar sig av affärspartners när det gäller arbetsmiljö- och affärsverksamhetsstandarder.

Affärspartnern ska se till att dess anställda och andra personer och enheter som agerar för affärspartnerns räkning, eller på annat sätt är involverade i affärsrelationen mellan Vitrolife och affärspartnern, läser och förstår denna kod, och sedan agera i enlighet med den.

 

Affärspartners ska åtgärda alla eventuella brister i efterlevnad av standarderna i denna kod samt vidta omedelbara och lämpliga åtgärder för förbättringar. Vänligen observera att grova avvikelser från koden eller ovilja till förbättring kan äventyra relationen mellan Vitrolife och affärspartnern.

Vitrolife kan komma att vilja kontrollera att koden efterlevs och kan därför begära tillgång till relevanta lokaler och dokumentation för att verifiera att affärspartnern följer koden. Vi förväntar oss att våra affärspartners, efter att de fått rimligt varsel, ger Vitrolife eller en av Vitrolife utsedd revisor sådan tillgång utan onödigt dröjsmål.

Mer information

Visselblåsarfunktion

Rapporter om överträdelse av denna kod kan göras anonymt och konfidentiellt genom vår externa partner för visselblåsarservice.

Alla meddelanden är krypterade för att säkerställa anonymiteten för den person som skickar ett meddelande.

Visselblåsarfunktionen administreras av den globala HR direktören och styrelsens ordförande.