RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR

På Vitrolifes årsstämma den 15 juni 2020 beslutades:

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Riktlinjerna gäller fram till ordinarie årsstämma 2021, såvida inte bolagsstämma beslutar annat. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämma, såsom t.ex. arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsmål är att vara den ledande leverantören av produkter och tjänster som minskar tiden till ett friskt barn samt förbättrar effektiviteten och kontrollen för IVF-kliniker. För att uppnå detta arbetar Bolaget med en strategi av tillväxtfrämjande prioriteringar och effektivitetshöjande åtgärder. Därtill kommer ett stort fokus på medarbetarna. Bolagets strategier vilar på en värderingsstyrd kultur och kärnvärden, på hållbarhet och samhällsengagemang. Bolagets affärsidé ger samverkan som skapar en effektiv och stark koncern. Bolagets vision, strategi och mål i olika avseenden beskrivs närmare på bolagets hemsida www.vitrolife.com.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. För att uppnå detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftiga ersättningar. Riktlinjerna möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas konkurrens­kraftiga totalersättningar.

I Bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av årsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmen omfattar koncernchef och andra nyckelpersoner. De prestations­krav som används för att bedöma utfallet av programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och till Bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive hållbarhet.

Den rörliga ersättningen ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

A. Fast grundlön

Fast grundlön för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Gruppen andra ledande befattningshavare består, medräknat den tillträdande chefen för HR och hållbarhet, av sju personer, två kvinnor och fem män. Sammansättning och storlek av denna grupp kan förändras över tiden till följd av verksamhetens utveckling.

 B. Rörlig ersättning (Short-Term Incentive, STI)

Den rörliga ersättningen för verkställande direktören ska uppgå till maximalt 75 procent av årslönen. För övriga ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 50 procent av årslönen. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av två kvantitativa parametrar jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till Bolagets omsättning och resultat (EBITDA). Bolagets sammanlagda kostnad för den totala rörliga ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska inte överstiga 19 000 000 kronor (inklusive sociala avgifter)

Övrigt

Uppsägningstid för verkställande direktören ska vara maximalt tolv månader och för övriga ledande befattningshavare tre till sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår avgångsvederlag om maximalt tolv månadslöner till verkställande direktören. Till övriga ledande befattningshavare utgår inget avgångsvederlag vid uppsägning av deras anställning.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose koncernens långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa koncernens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2020 innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till bolagets befintliga ersättningsriktlinjer.

Bolaget har tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram enligt beslut på årsstämmorna 2017, 2018 respektive 2019. Den sammanlagda kostnaden för Bolaget avseende utbetalning av Matchnings- och Prestationsbelopp enligt dessa tre program uppgår till maximalt 17 500 000 kronor under en femårsperiod. Bolagets utestående åtagande för dessa tre program utgörs av Prestationsbeloppen, vilka sammanlagt maximalt kan uppgå till cirka 4 700 000 kronor.