Utdelningspolicy

 

Vitrolifes styrelse och verkställande direktör avser att årligen föreslå en utdelning, eller annan utskiftning, som i genomsnitt över tiden motsvarar 30 procent av årets nettovinst efter betald skatt. Vid beslut om förslag till utdelning eller motsvarande kommer företagets framtida vinster, finansiella ställning, kapitalbehov samt ställning i övrigt att beaktas. Bolaget nettoskuld i relation till EBITDA ska normalt inte överstiga 3 gånger.