2019-11-06 08:30

Delårsrapport januari – september 2019: Fortsatt lönsam tillväxt

Tredje kvartalet:

· Försäljningen uppgick till 378 MSEK (284), motsvarande en ökning med 33 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 27 procent varav 15 procent utgjorde organisk tillväxt.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 155 MSEK (121), motsvarande en marginal om 41 procent (43). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 9 MSEK.

· Nettoresultatet uppgick till 107 MSEK (75), vilket gav ett resultat per aktie om 0,98 SEK (0,69).

Januari - september:

· Försäljningen uppgick till 1 071 MSEK (831), motsvarande en ökning med 29 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 23 procent varav 12 procent utgjorde organisk tillväxt.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 428 MSEK (343), motsvarande en marginal om 40 procent (41). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 30 MSEK.

· Nettoresultatet uppgick till 287 MSEK (227), vilket gav ett resultat per aktie om 2,64 SEK (2,08).

Göteborg 6 november 2019
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl.08.30 CET.