AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

Vitrolifes mål är att vara den ledande leverantören av produkter och tjänster som minskar tiden till ett friskt barn samt förbättrar effektiviteten och kontrollen för IVF-kliniker.

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.


Affärsmål

Vitrolifes mål är att vara den ledande leverantören av produkter och tjänster som minskar tiden till ett friskt barn samt förbättrar effektiviteten och kontrollen för IVF-kliniker.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

  • Hållbar skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar och processer.
  • Förstärka sälj- och supportkanaler med möjlighet att erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar. 
  • Konkurrenskraftig och komplett produktportfölj med integrerade och modulära lösningar.
  • Innovativ forskning och utveckling samt effektiv varuförsörjning och produktion. 
  • Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis strategiska samarbeten och förvärv.

 

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv. Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger. Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet. Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljnings­ökning med i genomsnitt 20 procent per år i lokala valutor till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om mer än 30 procent.

Måluppfyllelse finansiella mål

Försäljningstillväxt

Vitrolifes försäljning har under den senaste treårsperioden vuxit både organiskt och genom förvärv med i snitt 15 
pro­­cent per år. Den organiska till­växten har drivits av att IVF-marknaden vuxit med uppskattningsvis 5–10 procent per år. Vitrolife har även tagit marknadsandelar genom att bygga ut säljorganisationen och bredda produktportföljen. 
Målet om 20 procent tillväxt per år är definierat som organisk och förvärvad tillväxt mätt i lokala valutor och som ett genomsnitt över tre år. Tillväxten understeg därmed målet. 

 

Rörelsemarginal

Under 2018 uppgick rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) till 42 procent vilket innebär att marginalen ökade jämfört med 2017. Ökningen förklaras främst av ökad försälj­ning, god kostnadskontroll samt positiva valutaeffekter. Vitrolifes mål avseende EBITDA-marginal uppgår till 30 procent. Bolaget redovisade därmed en rörelsemarginal för 2018 som översteg målet.

 

Nettoskuld / EBITDA

Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick 2018 till -1,0 gånger (-1,0), det vill säga bolaget hade en netto­kassa. Vitrolifes starka finansiella ställning  ger utrymme till att finansiera framtida förvärv.Måluppfyllelse finansiella mål