AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.


Mål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling. 

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

  • Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
  • Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
  • Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
  • Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
  • Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

 

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv. Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger. Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet. Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljnings­ökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent. 

Måluppfyllelse finansiella mål

Försäljningstillväxt

Vitrolifes försäljning inom fertilitetsområdet har under den senaste treårsperioden vuxit både organiskt och genom förvärv med i snitt 23 procent per år. Den organiska till växten  har drivits av att IVF-marknaden vuxit med uppskattningsvis 5–10 procent per år. Vitrolife har även tagit marknadsan-delar genom att bygga ut säljorganisationen och breddat produktportföljen. Målet om 20 procent tillväxt per år är definierat som organisk och förvärvad tillväxt mätt i lokala valutor och som ett genomsnitt över tre år. Tillväxten översteg därmed målet. 

Rörelsemarginal

Under 2017 uppgick rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) till 39 procent vilket innebär att marginalen ökade jämfört med 2016. Ökningen förklaras av ökad försäljning, skalfördelar, förbättrad lönsamhet inom affärsområde Time-lapse samt att bolaget hade engångskostnader under 2016 främst relaterade till konsolideringen av time-lapse-verksamheten. Vitrolifes mål avseende EBITDA-marginal uppgår till 30 procent. Bolaget redovisade därmed en rörelsemarginal för 2017 som översteg målet.

Nettoskuld / EBITDA

Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick 2017 till -1,0 gånger (-0,5). Vitrolifes skuldsättning i förhållande till målet ger utrymme till att finansiera framtida förvärv.Måluppfyllelse finansiella mål