Hållbart företagande

Fokus på långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet

Vitrolifes verksamhet bidrar till glädje och tar ansvar för långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet

 

Vitrolifes vision - To fulfil the dream of having a baby - genom att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling, ger verksamheten ett tydligt syfte och ansvar. Life Science-branschen präglas av höga krav på produktsäkerhet och regelefterlevnad och för Vitrolife är hållbarhet en självklar och naturlig del av tillväxtstrategin. Hållbarhetsarbetet säkerställer koncernens långsiktiga konkurrenskraft, lönsamhet och ansvar. Detta sker genom transparenta och pålitliga relationer till koncer­nens intressenter såsom aktieägare, kunder, medarbetare, leverantörer och samhället i övrigt. Vitrolifes hållbarhetsansats förhåller sig till FN:s 17 globala hållbarhetsmål och grundläggs i vår Code of Conduct.

De viktigaste hållbarhetsaspekterna vilka är fastställda av styrelse och ledning utifrån väsentlighet och risk, utgörs av kompetenta medarbetare, kvalitetssäkrade produkter, ansvarsfulla affärer och minimal miljöpåverkan.

Hållbarhetsarbetet styrs och följs upp i vårt verksamhetsövergripande ledningssystem och har för verksamheten relevanta mål och mätetal. Företagsledningen ansvarar för strategi och uppföljning av resultatet av arbetet. Funktionellt ansvarig för koncernens hållbarhetsarbete är medlem i företagsledningen och rapportering görs löpande under året på ledningsmötena.

Vitrolife är certifierade som ‘Nasdaq ESG Transparency Partner”, en certifiering som utdelas till Nasdaq-noterade bolag som aktivt jobbar med hållbarhetsarbete och relaterad rapportering. Läs mer om certifieringen här

 

Den kompletta hållbarhetsrapporten finns på sid 15-21 i Vitrolifes Årsredovisning 2019.

Kompetenta medarbetare

Vitrolife är en kunskapsintensiv koncern där medarbetarna utgör den enskilt viktigaste tillgången för koncernens långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Vitrolife har identifierat kompetensutveckling, jämställdhet och antidiskriminering som kritiska hållbarhetsaspekter för att utveckla medarbe­tarnas kompetens och välbefinnande.

Vitrolife arbetar målinriktat med att skapa en attraktiv arbetsplats för alla medarbetare och främja utvecklingen av en högpresterande organisation. I den årliga medarbetarundersökningen mäts Vitrolifes attraktivitet som arbetsgivare genom eNPS, vilket står för Employer Net Promoter Score. Detta är ett mått på hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till vänner och bekanta. Ett eNPS-värde kan variera från -100 till +100. Ett värde över 0 är bra, över +20 är väldigt bra och över +50 är enastående. Vitrolifes eNPS uppgick 2018 till +20 och har under 2019 ökat till +25.

Jämställdhet har identifierats som en prioriterad hållbarhetsaspekt, för att attrahera, behålla och utveckla alla medarbetare till sin fulla potential och därför att förmågan till olika perspektiv gör verksamheten mer hållbar och konkurrenskraftig. Av uppförandekoden, Code of Conduct, framgår ståndpunkten avseende mänskliga rättigheter och nolltolerans mot kränkande särbehandling och liknande.

Vitrolife strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som maximerar och tar tillvara den kompetens som finns hos alla medarbetare.

Det är viktigt att skapa förutsättningar för att vara en inspirerande arbetsplats där alla skall kunna göra ett riktigt bra jobb, må bra och utvecklas. Utgångspunkten vid all rekrytering, kompetensutveckling, befordran eller annan samverkan är alla människors lika värde. Genom mångfald i organisationen och relaterade nya perspektiv finns förutsättningarna för att fortsatt kunna vara en konkurrenskraftig och hållbar leverantör till våra kunder.

Vitrolife har valt att följa upp könsfördelning på olika befattningsnivåer inom koncernen för att kunna upptäcka och åtgärda eventuell obalans som inte är motiverad. En väl etablerad årlig process för att identifiera och åtgärda eventuella osakliga könsrelaterade löneskillnader finns på plats. Detta stödjer FN:s mål om jämställdhet att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor.

Kvalitetssäkrade produkter 

Vitrolifes verksamhet omfattar hela produktens värdekedja från forskning, utveckling och produktion till distribution och försäljning. De flesta av produkterna klassas som medicinteknik. Vitrolife har med sitt kvalitetssystem och sin kvalitetspolicy förbundit sig att följa de regler som ställs av myndigheterna i varje land där produkterna säljs eller distribueras. Genom långsiktiga relationer är målsättningen är att kunder, kliniker och patienter ska behandlas på ett hållbart sätt. Detta uppnås genom att varje produkt som distribueras till kund uppfyller utlovad kvalitet, vilket i sin tur möjliggör effektiva behandlingar. Effektiva behandlingar med produkter och tjänster från Vitrolife stödjer FN:s mål att senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till reproduktiv hälsovård.

Vitrolifes produkter säljs över hela världen. Kundsynpunkter sammanställs regelbundet och redovisas för ledningen. Vitrolife mäter kundnöjdhet som huvudsakligt mått för upplevd kvalitet. Vitrolife har en metod att mäta kundnöjdhet genom att koncernens kunder via enkät får frågan om viljan att rekommendera Vitrolife som en partner till andra kliniker inom IVF-området. Urvalet av kunder består av direkta kunder (inte distributörer) vilka genomfört köp de senaste 12 månaderna. Rekommendationsviljan mäts på en skala från 0 till 10, där 10 är bästa betyg. Vitrolife fick positivt gensvar från kunderna, 74 procent gav Vitrolife betyg mellan 8 och 10. Resultatet är en viss minskning mot förra året. Minskningen beror huvudsakligen av en ändrad geografisk mix av svaranden samt lägre produkttillgänglighet under året.

Ansvarsfulla affärer

Ansvarsfulla affärer är en kritisk hållbarhetsaspekt, dels som en konkurrensfördel när det gäller rekrytering och externa samarbeten och dels för att minska riskerna för lagbrott.

För att säkerställa att Vitrolifes verksamhet bedrivs i enlighet med lokal lagstiftning, internationella och nationella uppförandekoder samt Vitrolifes normer utbildas samtliga med­arbetare och affärspartners i Vitrolifes Code of Conduct. Denna har upprättats bland annat utifrån FN:s Global Compact avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Vitrolife kräver att samtliga medarbetare och distributörer skriver under och efterlever Vitrolifes Code of Conduct. Distributörerna försäkrar därmed att det inte förekommer någon form av tvångsarbete, barnarbete eller mutor. Samtliga distributörer har skrivit under Vitrolifes Code of Conduct. Vitrolife genomför årligen webbaserad utbildning med samtliga medarbetare för att repetera innebörden och säkra efterlevnaden av uppförandekoden. Samtliga medarbetare i tjänst har genomfört utbildningen och verifierat efterlevnad av Vitrolifes Code of Conduct.

Vid val och kvalificering av leverantörer avseende inköp av material till produktionen är ett av urvalskriterierna att leverantörerna efterlever och arbetar i enlighet med Vitrolifes Code of Conduct. Vitrolife arbetar med etablerade leverantörer inom huvudsakligen EU och USA.

Ytterligare socialt ansvar utövas genom att Vitrolife stödjer Läkarmissionens arbete med att skapa säkra förlossningar för kvinnor på Afrikas landsbygd, vilket räddar liv och minskar lidande.

Vitrolife betalar skatt i varje land där verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt OECDs riktlinjer för rättvis fördelning av resultatet vilket bidrar till utvecklingen i det lokala samhället i varje land.

En digital visselblåsarfunktion finns etablerad för att kunna påkalla uppmärksamhet vid eventuell misstanke om oegentligheter inom företaget.

Vitrolifes Code of Conduct

Minimal miljöpåverkan

Vitrolife har som ambition att koncernens verksamhet ska bedrivas med så låg miljöpåverkan som möjligt utan att ge avkall på Vitrolifes konkurrenskraft. Verksamheten i Göteborg är certifierad enligt ISO 14001.

Vitrolife strävar att förbättra miljöprestandan genom följande miljöpolicy:

  • Ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp
  • Följa legala och andra relevanta krav
  • Minimera miljöpåverkan av energiförbrukning och transporter
  • Kommunicera Vitrolifes miljöpolicy till medarbetare, leverantörer, distributörer och till allmänheten

Vi tillhandahåller digitala verktyg för kommunikation och samarbete för att på så sätt främja produktivitet, resurseffektivitet och samverkan medan vi begränsar resandet. Vitrolife har valt att ha en policy för förmånsbilar som beställs fr o m 2020 där CO2-utsläpp inte får vara högre än 50 g/km.

På grund av att Vitrolifes produkter är temperaturkänsliga är flygtransporter nödvändiga även om flyget belastar miljön. Vitrolife har utvecklat beräkningsverktyg för att fylla kyllådorna optimalt. Professionella speditörer med effektiva transportsystem som optimerar transporterna avseende sampackning och transportväg vilket också håller nere CO2-utsläpp samt kostnader är att föredra. Vitrolife strävar efter att reducera antalet kyltransporter genom att informera kunder om transporternas CO2-utsläpp och att därmed t ex uppmuntra kunderna att köpa en större mängd vid färre tillfällen.

Med start 2019 mäter Vitrolife utsläpp i enlighet med GHG-protokollet. Scope 1 utgörs av direkta utsläpp från till exempel företagets produktionsanläggningar och Scope 2 utgörs av förbrukning av el. Scope 3 utgörs av externa utsläpp till exempel relaterat till transporter av varor och resor.

Indexvärdet är beräknat genom utsläpp av CO2 i ton i relation till koncernens omsättning i MSEK. Eftersom det är första året som utsläpp mäts enligt GHG-protokollet redovisas inga jämförelsesiffror.

Vitrolifes miljöpolicy