Hållbart företagande

Fokus på långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet

Vitrolifes hållbarhetsarbete stödjer affären

 

Vitrolifes hållbarhetsarbete syftar till att stärka koncernens långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Detta sker genom att agera ansvarsfullt och långsiktigt i förhållande till koncernens intressenter såsom aktieägare, kunder, medarbetare, leverantörer och samhället i övrigt.

Vitrolifes styrelse och ledning har genom väsentlighetsanalys identifierat ett antal hållbarhetsaspekter som är betydelse­fulla för Vitrolifes långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet.

De viktigaste hållbarhetsaspekterna fastställda av styrelse och ledning utifrån väsentlighet och risk utgörs av:

  • Kvalitetssäkrade produkter
  • Kompetenta medarbetare
  • Ansvarsfulla affärer
  • Minimal miljöpåverkan


Den kompletta hållbarhetsrapporten finns på sid 14-17 i Vitrolifes Årsredovisning 2018.

Kvalitetssäkrade produkter 

Målsättningen är att kunder, kliniker och patienter ska behandlas på ett hållbart sätt. Detta uppnås genom att varje produkt som distribueras till kund uppfyller utlovad kvalitet, vilket i sin tur möjliggör effektiva behandlingar.

Vitrolife mäter kundnöjdhet som huvudsakligt mått för upplevd kvalitet. Vitrolife har en metod att mäta kundnöjdhet genom att bolagets kunder via enkät får frågan om viljan att rekommendera Vitrolife som en partner till andra kliniker inom IVF-området. Urvalet av kunder består av direkta kunder (inte distributörer) vilka genomfört köp de senaste 12 månaderna.

Rekommendationsviljan mäts på en skala från 0 till 10, där 10 är bästa betyg. Vitrolife fick mycket positivt gensvar från kunderna, 85 procent gav Vitrolife betyg mellan 8 och 10.

 

Kompetenta medarbetare

Vitrolife är en kunskapsintensiv koncern där medarbetarna utgör den enskilt viktigaste tillgången för koncernens långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Vitrolife har identifierat kompetensutveckling, jämställdhet och anti­diskriminering som kritiska hållbarhetsaspekter för att utveckla medarbetarnas kompetens och välbefinnande.

För att behålla samt utveckla kompetenta och engagerade medarbetare identifierar medarbetare och chef tillsammans utvecklingsbehov och upprättar utvecklingsplaner. Detta sker i samband med de årliga utvecklingssamtalen som genomförs utifrån företagets policy för utvecklingssamtal.

Jämställdhet har identifierats som en prioriterad håll­barhetsaspekt, dels för att behålla och utveckla medarbetarna till deras fulla potential och dels för att attrahera nya medarbetare. Vitrolife strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som maximerar och tar tillvara den kompetens som finns hos medarbetarna inom koncernen.

Vitrolife har valt att följa upp könsfördelning på olika befattningsnivåer inom koncernen för att kunna upptäcka och åtgärda eventuell obalans som inte är motiverad. Personal­avdelningen genomför årliga lönekartläggningar för att upptäcka eventuella oskäliga skillnader som därefter korrigeras inom ramen för koncernens jämställdhetspolicy.

Ansvarsfulla affärer

Ansvarsfulla affärer är en kritisk hållbarhetsaspekt, dels för att minska riskerna för lagbrott och dels som en konkurrensfördel när det gäller rekrytering och externa samarbeten. För att säkerställa att Vitrolifes verksamhet bedrivs i enlighet med lokal lagstiftning, internationella och nationella uppförandekoder samt Vitrolifes normer utbildas samtliga medarbetare och affärspartners i Vitrolifes Code of Conduct.

Vid val och kvalificering av leverantörer avseende inköp av material till produktionen är ett av urvalskriterierna att leverantörerna efterlever och arbetar i enlighet med Vitrolifes Code of Conduct. Vitrolife arbetar med etablerade leverantörer inom huvudsakligen EU och USA.

Vitrolife betalar skatt i varje land där verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt OECDs riktlinjer för rättvis fördelning av resultatet vilket bidrar till utvecklingen i det lokala samhället i varje land. 

Vitrolifes Code of Conduct

Minimal miljöpåverkan

Vitrolife har som ambition att koncernens verksamhet ska bedrivas med så låg miljöpåverkan som möjligt utan att ge avkall på Vitrolifes konkurrenskraft. 

Vitrolife strävar att förbättra miljöprestandan genom följande miljöpolicy:

  • Ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp
  • Följa legala och andra relevanta krav
  • Minimera miljöpåverkan av energiförbrukning och transporter
  • Kommunicera Vitrolifes miljöpolicy till medarbetare, leverantörer, distributörer och till allmänheten


Transporter med flyg av Vitrolifes temperaturkänsliga produkter är nödvändiga även om flyget belastar miljön.

Kort transporttid krävs och därför är flygfrakt det enda alternativet vid längre sträckor. Miljöpåverkan kan dock reduceras genom effektiv packning och med färre försändelser. Vitrolife strävar efter att reducera antalet kyltransporter genom att informera kunder om transporternas CO2-utsläpp och därmed uppmuntra kunderna att köpa större mängd vid färre tillfällen. 

Vitrolife har utvecklat beräkningsverktyg för att fylla kyllådorna optimalt. Vitrolife använder även professionella speditörer med effektiva transportsystem som optimerar transporterna avseende sampackning och transportväg vilket också håller nere CO2-utsläpp samt kostnader.

Elförbrukningen härleds till stor del från utrustningar som an­vänds i produktionen. El som förbrukas i Sverige och Tyskland kommer från förnyelsebara energikällor vilket innebär noll utsläpp av CO2.

Vitrolifes miljöpolicy