Hållbart företagande

Fokus på långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet

Vitrolifes hållbarhetsarbete stödjer affären


Vitrolifes hållbarhetsarbete syftar till att stärka koncernens långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Detta sker genom att agera ansvarsfullt och långsiktigt i förhållande till koncernens intressenter såsom aktieägare, kunder, medarbetare, leverantörer och samhället i övrigt.

Vitrolifes styrelse och ledning har identifierat ett antal hållbarhetsaspekter som är betydelsefulla för Vitrolifes långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet.

De viktigaste hållbarhetsaspekterna fastställda av styrelse och ledning utifrån väsentlighet och risk utgörs av kvalitetssäkrade produkter, kompetenta medarbetare, ansvarsfulla affärer samt minimal miljöpåverkan.

Den kompletta hållbarhetsrapporten finns på sid 12-15 i Vitrolifes Årsredovisning 2017.

Kvalitetssäkrade produkter

Målsättningen är att kunder, kliniker och patienter ska behandlas på ett hållbart sätt. Detta uppnås genom att varje produkt som distribueras till kund uppfyller utlovad kvalitet, vilket i sin tur möjliggör effektiva behandlingar.

Vitrolife mäter kundnöjdhet som huvudsakligt mått för upplevd kvalitet. Under 2017 infördes en ny metod att mäta kundnöjdhet genom att fråga Vitrolifes kunder via enkät om viljan att rekommendera Vitrolife som en partner till andra kliniker inom IVF-området. Rekommendationsviljan mättes på en skala från 0 till 10. Vitrolife fick mycket positivt gensvar, 81 procent av kunderna gav Vitrolife betyg mellan 8 och 10.

Kompetenta medarbetare

Vitrolife är en kunskapsintensiv koncern där medarbetarna utgör den enskilt viktigaste tillgången för koncernens långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Vitrolife har identifierat kompetensutveckling, jämställdhet och antidiskriminering som kritiska hållbarhetsaspekter för att utveckla medarbetarnas kompetens och välbefinnande.

För att behålla och utveckla kompetenta och engagerade medarbetare identifierar medarbetare och chef tillsammans utvecklingsbehov och upprättar utvecklingsplaner i samband med de årliga utvecklingssamtalen. Detta genomförs utifrån företagets policy för utvecklingssamtal.

Jämställdhet har identifierats som en prioriterad hållbarhetsaspekt, dels för att behålla och utveckla varje medarbetare till sin fulla potential och dels för att attrahera nya medarbetare.

Vitrolife har valt att följa upp könsfördelning på olika befattningsnivåer inom koncernen för att kunna upptäcka och åtgärda eventuell obalans som inte är motiverad.

Ansvarsfulla affärer

Ansvarsfulla affärer är en kritisk hållbarhetsaspekt dels för att minska riskerna för lagbrott och dels som en konkurrensfördel när det gäller rekrytering och externa samarbeten. För att säkerställa att Vitrolifes verksamhet bedrivs i enlighet med lokal lagstiftning, internationella och nationella uppförandekoder samt Vitrolifes normer utbildas samtliga medarbetare och affärspartners i Vitrolifes Code of Conduct.

Vid val och kvalificering av leverantörer avseende inköp av råmaterial till produktionen är ett av urvalskriterierna att leverantörerna efterlever och arbetar i enlighet med Vitrolifes Code of Conduct.

Vitrolife betalar skatt i varje land där verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt OECDs riktlinjer för rättvis fördelning av resultatet vilket bidrar till utvecklingen i det lokala samhället i varje land.

Vitrolifes Code of Conduct

Minimal miljöpåverkan

Vitrolife har som ambition att koncernens verksamhet ska bedrivas med så låg miljöpåverkan som möjligt utan att ge avkall på Vitrolifes konkurrenskraft.

Vitrolife strävar efter att förbättra miljöprestandan genom följande miljöpolicy:

  • Ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp.
  • Följa legala och andra relevanta krav.
  • Minimera miljöpåverkan av energiförbrukning och transporter. 
  • Kommunicera Vitrolifes miljöpolicy till medarbetare, leverantörer, distributörer och till allmänheten.

Transporter med flyg av Vitrolifes temperaturkänsliga produkter är nödvändiga även om dessa belastar miljön. Kort transporttid gäller och därför är flygfrakt det enda alternativet. Miljöpåverkan kan dock reduceras genom effektiv packning och med färre försändelser. Vitrolife uppmuntrar kunderna att köpa större mängd vid färre tillfällen.

Utvecklingsarbete pågår inom Vitrolife för att designa och optimera packlådornas storlek samt att utveckla beräkningsverktyg för att fylla kyllådorna optimalt. Vitrolife använder även professionella speditörer med effektiva transportsystem som optimerar transporterna avseende sampackning och transportväg vilket också håller nere CO2-utsläpp samt kostnader.

Elförbrukningen härleds till stor del från utrustningar som används i produktionen. Arbete pågår för att minska elförbrukningen, till exempel genom att effektivisera all belysning. El som förbrukas i Sverige och Tyskland kommer från förnyelsebara energikällor vilket innebär noll utsläpp av CO2.

Vitrolifes miljöpolicy